Oferta

Czym się zajmujemy?

Projekty architektoniczno – budowlane oraz kompleksowe projekty budowlano wykonawcze:

- budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,

- budynków usługowych, handlowych, użyteczności publicznej,

- przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, adaptacji i remontów,

- obiektów małej architektury.


Z zakresu inżynierii ruchu drogowego projekty:

- dróg,

- zjazdów,

- organizacji ruchu,

- oznakowania dróg.

 

Projekty obiektów inżynierskich:

- mostów,

- wiaduktów,

- estakad,

- kładek dla pieszych,

- tuneli,

- przejść podziemnych,

- przepustów,

- konstrukcji oporowych.

 

Projekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym:

- linii elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia,

- linii telekomunikacyjnych,

- przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych,

- przewodów gazowych,

- przewodów ciepłowniczych,

- urządzeń wodnych i melioracji.

 

Projekty wystroju wnętrz budynku.

Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych min.:

- ekspertyzy i konsultacje techniczne.

 

Inwentaryzacje budowlane.

Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz nadzór nad obiektami (zgodnie z Prawem budowlanym):

- przeglądy okresowe,

- przeglądy coroczne,

- przeglądy szczegółowe.


Zastępstwo inwestycyjne.

Pomoc przy uzupełnianiu dokumentacji.

- Kosztorysy budowlane, analizy, konsulting techniczny.

- Kierowanie i nadzór nad realizacją robót budowlanych.

- Planowanie robót budowlanych zgodnie z wymogami jakościowymi, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

- Gwarancje fachowości i profesjonalność obsługi inwestycji.

- Zarządzanie pracą podległych pracowników.

- Dbałość o realizacje budżetu i terminowe wykonanie zleconych prac.

- Terminowe rozliczanie pracowników, zadań, materiałów  oraz powierzonego sprzętu.

- Doświadczenie w kierowaniu zespołem.

- Wysokorozwinięte umiejętności organizacyjne.

- Komunikatywność oraz odpowiedzialność za podjęte zobowiązania.

 

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

- architektonicznej,

- konstrukcyjnej,

- drogowej,

- wod. – kan., c.o., went.

- gazowej,

- elektroenergetycznej,

- archeologicznej,

- konserwatorskiej,
 

Wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych z zakresu budownictwa.
Obsługa w języku angielskim i niemieckim.